Information et demande de soutien à l’international

Télécharger le pdf

FRANCE

Le 2 octobre 2020 le Président français, Emmanuel Macron, a annoncé son intention d’interdire l’instruction en famille en France dès septembre 2021.

Situation

Les familles françaises ont pleine autorité sur leurs enfants et leur instruction. La liberté de choix du mode d’instruction est inscrite dans la constitution, la loi Jules Ferry de 1882 et la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948.

Cadre législatif actuel de l’instruction en famille

Le contrôle de l’instruction en famille est actuellement réalisé par deux entités:

– une inspection annuelle pour chaque enfant, réalisée par l’Education Nationale

ET

– un contrôle biennal par le maire de la commune de résidence

Le but de ces deux contrôles est de garantir que chaque enfant évolue dans un environnement sain et reçoive une instruction de qualité. Si l’instruction donnée est jugée insuffisante par l’Education Nationale, une seconde inspection a lieu, pour permettre à la famille de rectifier la situation. Si à l’issue de cette seconde inspection il s’avère que l’instruction reste insuffisante, il y a une obligation de rescolarisation dans une école publique ou privée.

Droits parentaux

L’instruction en famille étant un droit parental, elle n’est pas soumise à autorisation. Une simple déclaration d’instruction en famille, devant être envoyée aux autorités citées ci-dessus, est suffisante.

Emmanuel Macron souhaite interdire ce droit parental sous couvert de protéger les enfants et l’Etat des groupes séparatistes, en particulier de l’intégrisme islamiste.

Récents changements dans les lois de l’éducation.

Suite à un changement de la loi ayant eu lieu en 2019, l’instruction est obligatoire en France de 3 à 16 ans au lieu de 6 à 16 ans précédemment. 

Statistiques

Les enfants instruits en famille représentent à peine 0.4% des enfants d’âge scolaire.

Tous personnes qui ont commis des attentats en France ont été instruits à l’école publique.

La scolarité obligatoire dès l’âge de 3 ans (depuis 2019) et les mesures sanitaires actuelles relatives au COVID 19 ont conduit à une augmentation du nombre d’enfants scolarisés à domicile en 2020.

Ce que cela signifie 

La France, la patrie de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (signée à Paris en 1948) a toujours projeté l’image d’un état démocratique, dans lequel la LIBERTE serait un principe central de la nation.

La loi proposée mettrait fin à la liberté de choix du mode d’instruction en France. Supprimer une liberté a des conséquences, non seulement pour la France, mais aussi pour la communauté internationale.

L’association Les Enfants d’Abord (LED’A) s’oppose entièrement à la proposition d’interdiction de l’instruction en famille, et fait appel à votre soutien dans cette lutte.

Comment aider

Ecrivez une lettre ouverte au Consulat de France dans votre pays, exprimant votre soutien à la communauté de l’instruction en famille en France, et déclarant votre opposition à la proposition d’interdiction de la liberté de choix du mode d’instruction en France.

ou

Ecrivez un article/lettre ouverte dans votre journal local, exprimant votre soutien à la communauté de l’instruction en famille en France, et déclarant votre opposition à la proposition d’interdiction de la liberté de choix du mode d’instruction en France. Vous pouvez transmettre à votre journal local les communiqués de presse de led’a.

ou

Organisez une manifestation en soutien à la communauté de l’instruction en famille en France, et déclarant votre opposition à la proposition d’interdiction de la liberté de choix du mode d’instruction en France.

Télécharger le pdf

Informacje i wniosek o wsparcie

Pobierz plik pdf

FRANCJA- Propozycja zniesienia wolności wyboru w dziedzinie nauczania

2 października 2020 roku Prezydent Francji, Emmanuel Macron, ogłosił swój zamiar zakazania nauczania domowego we Francji począwszy od września 2021 roku.

Obecna sytuacja nauczania domowego

Francuskie rodziny posiadają pełne prawo decydowania o swoich dzieciach i ich nauczaniu. Wolność wyboru sposobu nauczania jest zagwarantowana przez Konstytucje, prawo Jules Ferry z 1882 roku i przez Deklarację Praw Człowieka z 1948 roku.

Ramy prawne nauczania domowego

Nauczanie domowe podlega obecnie kontroli dwóch instytucji:

– Inspekcja każdego dziecka przez Edukacje Narodową, co najmniej raz w roku.

Wizyta kontrolna, której dokonuje maire (odpowiednik burmistrza bądź wójta)

Te dwie kontrole mają na celu upewnienie sie, że każde dziecko rozwija sie w zdrowym otoczeniu i otrzymuje nauczanie dobrej jakości. Jeśli Edukacja Narodowa uzna to nauczanie za niewystarczające, przewiduje sie drugą inspekcje, żeby pozwolić rodzinie na poprawienie sytuacji. Jeżeli również ta druga inspekcja wykaże, że nauczanie jest niedostateczne, rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do szkoły publicznej lub prywatnej.

Prawa rodziców

Obecnie rodzice maja prawo do nauczania domowego, korzystanie z tego prawa nie wymaga żadnego zezwolenia. Wystarczy wysłać oświadczenie o podjęciu nauczania domowego do wyżej wymienionych instytucji.

Emmanuel Macron chce odebrać rodzicom to prawo pod pretekstem ochrony dzieci i państwa przed separatystami, w szczególności przed skrajnymi islamistami. 

Zmiany w prawie w dziedzinie edukacji w ostatnich latach

W wyniku zmiany prawa w 2019 roku, obowiązkiem nauczania zostały objęte we Francji wszystkie dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Wcześniej dotyczyło to dzieci w wieku od 6 do 16 lat. 

Statystyki

Dzieci objęte nauczaniem domowym stanowią niecałe 0,4% francuskich dzieci w wieku szkolnym. Wszystkie osoby, które dokonały zamachów terrorystycznych we Francji uczęszczały do szkoły publicznej.

Obowiązek nauczania dzieci od 3 lat (od 2019 roku) i względy sanitarne związane z COVID 19 doprowadziły do wzrostu liczby dzieci uczących sie w rodzinach w 2020 roku. 

Co to oznacza

Francja, ojczyzna Deklaracji Praw Człowieka (podpisanej w Paryżu w 1948 roku) dawała zawsze obraz kraju demokratycznego, w którym WOLNOŚĆ jest wartością nadrzędna.

Proponowane prawo położy kres wolności wyboru sposobu nauczania we Francji.

Zniesienie wolności ma swoje konsekwencje, nie tylko dla Francji, ale również dla społeczności międzynarodowej. 

Stowarzyszenie Les Enfants d’Abord (LED’A), w polskim tłumaczeniu “Przede wszystkim dzieci”, sprzeciwia sie całkowicie propozycji zakazania nauczania domowego, i apeluje do Państwa o wsparcie w tej walce. 

W jaki sposób pomóc

Pisząc otwarty list do Konsulatu Francji w Państwa kraju, wyrażający wsparcie wobec rodzin, które wybierają nauczanie domowe we Francji i zgłaszając sprzeciw wobec propozycji zakazania wolności wyboru sposobu nauczania we Francji. 

Albo

Publikując artykuł/list otwarty w lokalnej prasie, dając wyraz wsparcia wobec rodzin, której wybierają nauczanie domowe we Francji i zgłaszając sprzeciw wobec propozycji zakazania wolności wyboru sposobu nauczania we Francji. Mogą Państwo również przekazać prasie komunikat prasowy LED’y. 

Albo

Organizując manifestacje dla wsparcia rodzin, które wybierają nauczanie domowe we Francji i zgłaszając sprzeciw wobec propozycji zakazania wolności wyboru sposobu nauczania we Francji.

Pobierz plik pdf

Información y solicitud de apoyo

Descargar el archivo pdf

FRANCIA

El 2 de octubre de 2020 el Presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado su intención de prohibir la instrucción familiar en Francia tan pronto como septiembre de 2021.

SITUACIÓN 

Las familias francesas tienen plena potestad sobre sus niños y  su instrucción. La libertad de elección del modo de instrucción está inscrita en la constitución, la ley Jules Ferry de 1882 y la DeclaracióUniversal de los Derechos del Hombre de 1948.

MARCO LEGISLATIVO ACTUAL DE LA INSTRUCCIÓN FAMILIAR

La evaluación de la instrucción familiar la llevan a cabo actualmente dos entidades :

 – una inspección anual por cada niño, llevada a cabo por la Educación Nacional y 

– un control bienal por el alcalde del municipio de residencia. 

La meta de estas dos evaluaciones es de garantizar que cada niño evolucione en un ambiente sano y reciba una instrucción de calidad. Si la Instrucción dada es juzgada insuficiente  por la Educación Nacional, una segunda inspección ocurre, para permitir a la familia de recticar la situación. Si al final de esta segunda inspección resulta que la instrucción queda insuficiente, hay obligación de volver a escolarizar los niños en una escuela pública o privada.

DERECHOS PARENTALES

Puesto que la instrucción familiar es un derecho parental, no está sujeta a autorización. Una simple declaración de instrucción familiar, que hay que enviar a las autoridades citadas más arriba, es suficiente. 

Emmanuel Macron desea prohibir este derecho parental so pretexto de proteger a los niños y al Estado contra los grupos separatistas, en particular del integrismo islamista. 

RECIENTES CAMBIOS EN LAS LEYES DE LA EDUCACIÓN 

Como consecuencia de un cambio de la ley que ocurrió en 2019, la instruccióes obligatoria en Francia de 3 a 16 años en vez de 6 a 16 años como era el caso antes.

ESTADÍSTICAS 

Los niños instruidos en familia representan a penas 0,4% de los niños de edad escolar. Todos los que cometieron atentados en Francia fueron instruidos en la escuela pública. 

La escolaridad obligatoria tan pronto como la edad de 3 años (desde 2019) y las medidas sanitarias actuales relativas al COVID-19 han conducido a un aumento del número de niños escolarizados a casa em 2020.

LO QUE SIGNIFICA

La Francia, la patria de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (firmada en Paris en 1948) ha proyectado siempre la imagen de un estado democrático, en el cual la LIBERTAD sería un principio central de la nación. 

La ley propuesta pondría fin a la libertad de elección del modo de instrucción en Francia. Suprimir una libertad tiene  consecuencias no solamente para Francia, pero también para la comunidad internacional.

La asociación Les Enfants d’Abord (LED’A) se opone completamente a la proposición de prohibición de la instrucción familiar, y hace una llamada a vuestro apoyo en esta lucha.

CÓMO AYUDAR 

Escribir una carta abierta al Consulado de Francia en vuestro país, expresando vuestro apoyo a la comunidad de la instrucción familiar en Francia, y declarando vuestra oposición a la proposición de prohibición de la libertad de elección del modo de instrucción en France. 

O BIEN 

Escriba un artículo/carta abierta en vuestro periódico local. Podéis trasmitir a su periódico de led’a. 

O BIEN 

Organize una manifestación que sostenga la comunidad de la instrucción familiar en Francia, y declare vuestra oposición a la proposición de prohibición de la libertad de elección del modo de instrucción en Francia.

Contacto : contact- international@lesenfantsdabord.org   

o ver https://www.lesenfantsdabord.org/association/qui-sommes-nous/english-version/

Descargar el archivo pdf

Informationen und Ersuchen um Unterstützung

Download pdf

FRANKREICH – Geplante Abschaffung der freien Bildungswahl

Am 2. Oktober 2020 gab der französische Präsident Emmanuel Macron seine Absicht bekannt, die Möglichkeit des unbeschulten Lernens zuhause / Homeschooling zum September 2021 abzuschaffen.

Situation

Derzeit liegt die volle Entscheidungsbefugnis über ihre Kinder und deren Bildung in Frankreich bei den Eltern selbst. Diese Freiheit der Bildungswahl ist in der Konstitution unter dem Jules Ferry Gesetz von 1882 und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 verankert.

Aktuelle Bildungsvorschriften

Es gibt derzeit bereits zwei Gesetzesvorgaben zur Kontrolle des Heimunterrichts in Frankreich:

 • eine jährliche Inspektion jedes zuhause unterrichteten Kindes durch das Bildungsministerium und,
 • einen zweijährlichen Kontrolltermin durch die Stadtverwaltung

Diese Vorgaben gewährleisten, dass Eltern im Sinne des Kindeswohls handeln und stellen sicher, dass das Kind eine adäquate Bildung erhält. Wird die durch die Eltern gegebene Bildung von behördlicher Seite als unzureichend und/oder das Kindeswohl als gefährdet eingeschätzt, wird von offizieller Seite eine zweite Inspektion zur Klärung der Situation durchgeführt. Wird das Bildungsniveau auch bei dieser zweiten Untersuchung als unzureichend eingestuft, muss das Kind in eine öffentliche oder private Bildungseinrichtung eingeschrieben werden.

Elternrechte

Da Heimunterricht bzw. unbeschultes Lernen in Frankreich zu den elterlichen Rechten gehört, ist eine Autorisierung von behördlicher Seite nicht notwendig. Eine an die oben genannten behördlichen Stellen (Bildungsministerium und Stadtverwaltung) gerichtete Absichtserklärung zur Wahl des Heimunterrichts ist ausreichend.

Emmanuel Macron möchte nun dieses elterliche Recht unter dem Vorwand abschaffen, Kinder und Staat vor Separistengruppen und im speziellen vor islamistischen Extremisten zu schützen.

Kürzlich umgesetzte Gesetzesänderung im Bildungsrecht

Seit 2019 sieht das Gesetz in Frankreich Bildung von 3 bis 16 Jahren als verpflichtend vor, statt wie davor von 6 bis 16 Jahren.

Statistiken

Diese seit 2019 in Kraft getretene Bildungspflicht ab dem Alter von bereits 3 Jahren und die aktuellen Maßnahmen im Rahmen von COVID 19 haben zu einem Anstieg der im Heimunterricht unterrichteten Kinder geführt. Insgesamt machen die im Heimunterricht unterrichteten Kinder 0,4% der schulpflichtigen Bevölkerung aus.

Bemerkung zum von Emmanuel Macron durch die Abschaffung von Heimunterricht anvisierten Schutz vor terroristischen Taten islamistischer Extremisten: bislang hat jede Person, die in Frankreich einen terroristischen Akt durchgeführt hat, ohne Ausnahme eine staatliche Schule besucht.

Was bedeutet das

FREIHEIT gehört in Frankreich als dem Heimatland der 1948 in Paris angenommenen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu den drei erklärten Grundwerten der demokratischen Republik, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Der in diesem Text angesprochene Gesetzesvorschlag würde der aktuell existierenden Freiheit der Bildungswahl ein Ende setzen. Eine solche Freiheitsbeschränkung hätte sicherlich nicht nur in Frankreich Auswirkungen, sondern auch auf internationaler Ebene. Der Verband Les Enfants d’Abord (LED’A – Children First) spricht sich mit Nachdruck gegen die vorgeschlagene Abschaffung der freien Bildungswahl und damit verbunden die Abschaffung von Heimunterricht in Frankreich aus und bittet dazu um Ihre Unterstützung.

Wie Sie helfen können

Mit einem offenen Brief an die Französische Botschaft in Ihrem Land, in dem Sie sich für den Erhalt der freien Bildungswahl und die Möglichkeit des Heimunterrichts in Frankreich aussprechen und Ihren Widerspruch zur geplanten Abschaffung der freien Wahl des Bildungswegs der französischen Eltern für ihre Kinder einlegen.

oder

Sie schreiben einen Artikel / Leserbrief / offenen Brief an die Presse in Ihrem Land, in dem Sie Ihre Unterstützung für den Erhalt der freien Bildungswahl und die Möglichkeit des Heimunterrichts in Frankreich aussprechen und Ihren Widerspruch zur geplanten Abschaffung der freien Wahl des Bildungswegs der französischen Eltern für ihre Kinder bekräftigen. Sie können sich dazu auf Presseartikel unserer LED’A Website beziehen oder diese weiterleiten.

oder

Sie organisieren eine Demonstration für den Erhalt der freien Bildungswahl und die Möglichkeit des Heimunterrichts in Frankreich und gegen die geplante Abschaffung der freien Wahl des Bildungswegs der französischen Eltern für ihre Kinder.

Download pdf

Informazioni e richiesta di sostegno

Scarica il file pdf

FRANCIA: PROPOSTA DI ABOLIZIONE DELLA LIBERTÀ DI SCELTA DEL MODO D’ISTRUZIONE

Il 2 Ottobre 2020 il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la sua intenzione di vietare l’Istruzione Parentale (Homeschooling) in Francia a partire da Settembre 2021.

SITUAZIONE ATTUALE

Ad oggi le famiglie francesi godono della piena autorità sui loro figli e la loro istruzione. La libertà di scelta del modo d’istruzione é garantita dalla Costituzione, dalla legge Jules Ferry del 1882 e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.

QUADRO LEGALE DELL’ISTRUZIONE PARENTALE

Il controllo dell’Istruzione Parentale é attualemente effettuato da due differenti autorità:

 • Il Ministero dell’Educazione Nazionale, che ogni anno realizza un’ispezione per ogni bambino.
 • Il Sindaco del comune di residenza, che effettua un controllo biennale.

Il fine di questi controlli é di garantire che ogni bambino viva in un ambiente sano e riceva un’istruzione di qualità. Se l’istruzione fornita é giudicata insufficiente dagli ispettori del Ministero dell’Educazione Nazionale una seconda ispezione ha luogo per permettere alla famiglia di correggere la situazione. Se l’esito di questa seconda ispezione é negativo i genitori sono obbligati a iscrivere il figlio in una scuola pubblica o privata.

DIRITTI DEI GENITORI

Poiché l’Istruzione Parentale é un diritto dei genitori, non é soggetta ad autorizzazione, ma é sufficiente fornire una semplice dichiarazione indirizzata al Sindaco ed al Ministero dell’Educazione Nazionale. Emmanuel Macron vuole abolire questo diritto col pretesto di proteggere i bambini e lo Stato dai gruppi radicali, ed in particolare dagli integralisti islamici.

RECENTI MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LEGGI IN MATERIA D’EDUCAZIONE

Nel 2019 la legge é stata modificata, rendendo l’istruzione obbligatoria dai 3 ai 16 anni, mentre prima lo era solo dai 6 ai 16 anni.

STATISTICHE

I bambini istruiti a domicilio rappresentano appena il 0,4% della popolazione in età scolare. Tutti i responsabili di attacchi terroristici in Francia avevano frequentato la scuola pubblica. L’obbligo d’istruzione a partire dai 3 anni (del 2019) e le misure sanitarie relative alla crisi COVID19 hanno condotto ad un aumento del numero di bambini istruiti a domicilio.

COSA SIGNIFICA

La Francia, patria della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi nel 1948) ha sempre dato un’immagine di Stato Democratico, nel quale la LIBERTÀ sarebbe un principio fondamentale della nazione. Questa legge metterebbe fine alla libertà di scelta del modo d’istruzione in Francia. Sopprimere una libertà ha delle conseguenze, e non solo in Francia, ma anche per tutta la comunità internazionale.

L’Associazione Les Enfants D’Abord (LED’A), letteralmente “Prima I Bambini”, si oppone totalmente alla proposta di abolizione dell’Istruzione Parentale e fa appello alla vostra solidarietà in questa lotta.

COME AIUTARCI

Scrivete una lettera aperta al Consolato Francese in Italia, esprimendo il vostro sostegno alla comunità dell’Istruzione Parentale in Francia e dichiarando la vostra opposizione alla proposta di abolizione della libertà di scelta del modo d’istruzione in Francia.

O

Scrivete una lettera aperta/articolo al vostro giornale locale esprimendo il vostro sostegno alla comunità dell’Istruzione Parentale in Francia e dichiarando la vostra opposizione alla proposta di abolizione della libertà di scelta del modo d’istruzione in Francia. Potete trasmettere al vostro giornale locale i comunicati stampa di LED’A.

O

Organizzate una manifestazione a sostegno della comunità dell’Istruzione Parentale in Francia e dichiarando la vostra opposizione alla proposta di abolizione della libertà di scelta del modo d’istruzione in Francia.

Scarica il file pdf

нам нужна ваша помощь

загрузить файл pdf

ФРАНЦИЯ

2 октября 2020 президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем намерении запретить семейное образование во Франции с сентября 2021 года.

Ситуация

Французские семьи имеют полное право воспитывать и обучать своих детей в семье. Свобода выбора формы обучения закреплена в Конституции, законе Жюля Ферри 1882 года и во Всеобщей Декларации прав человека 1948 года.

Действующая законодательная база семейного образования

В настоящее время, контроль за выполнением семейного образования осуществляется двумя организациями:

 • ежегодная инспекция каждого ребенка, проводимая Национальным образованием

И

 • проверка социального характера со стороны мэра муниципалитета, проводимая раз в два года.

Цель этих двух инспекций заключается в обеспечении того, чтобы каждый ребенок развивался в здоровой среде и получал качественное образование. Если обучение признается академией национального образованием недостаточным, проводится вторая проверка, с целью того, чтобы семья могла исправить положение. Если в ходе этой второй проверки инспекция сочтет, что обучение остается недостаточным, возникает требование об обучении в государственной или частной школе.

Родительские права

Поскольку выбор семейной формы обучения является правом родителей, он носит декларативный характер. Это значит, что родители, выбравшие данную форму обучения, должны ежегодно уведомлять о своем выборе национальное образование и мэрию города, в котором они проживают.

Эммануэль Макрон хочет запретить это родительское право под прикрытием защиты детей и государства от сепаратистских группировок, в частности от исламистского фундаментализма.

Последние изменения в законах образования.

После последнего изменения закона по семейному образованию, произошедшего в 2019, обучение является обязательным во Франции с 3 до 16 лет, вместо 6 до 16 лет, как это было ранее.

Статистика

Во Франции, дети находящиеся на семейном обучении, составляют всего лишь 0.4% детей школьного возраста.

Все, кто совершал теракты во Франции, обучались в государственной школе.

Обязательное обучение начиная с возраста 3 лет (с 2019 года) и текущие меры в области здравоохранения, связанные с COVID 19, привели к увеличению числа детей, находящихся на семейном образовании.

Что это значит

Франция, родина Всеобщей Декларации прав человека (подписанной в Париже в 1948 году), всегда имела образ демократического государства, в котором СВОБОДА была центральным принципом нации.

Предлагаемый закон положит конец свободе выбора способа обучения во Франции. Подавление свободы имеет последствия не только для Франции, но и для всего международного сообщества.

Ассоциация Les enfants d’abord (LED’а) выступает категорически против предложения о запрете семейного обучения и призывает поддержать нас в этой борьбе.

Как помочь

 • напишите открытое письмо в консульство Франции в вашей стране, выражая поддержку сообществу семейного обучения во Франции и заявляя о своем несогласии с предложением о запрете свободы выбора способа обучения во Франции.

или

 • напишите статею / открытое письмо в своей местной газете или журнале, выражая поддержку сообществу семейного обучения во Франции и заявляя о своем несогласии с предложением о запрете свободы выбора способа обучения во Франции. Вы можете отправить пресс-релизы LED’A в свою местную газету.

или

 • организуйте демонстрацию в поддержку сообщества семейного образования во Франции и объявите о своем несогласии с предложением запретить свободу выбора способа обучения во Франции.

загрузить файл pdf

We need your help !

Download the pdf

FRANCE – Proposed Abolition of Educational Freedom of Choice

On the 2nd of October 2020 the French President, Emmanuel Macron, announced his intention to end home education in France as of September 2021.

Situation

Currently French families have full authority over their children and their children’s education. This freedom of educational choice is upheld by the constitution, the Jules Ferry Law of 1882 and the Universal Declaration of Human Rights of 1948.

Current Education Regulations

There are already two frameworks in place to regulate elective home education in France

 • a yearly inspection of each child by the National Education Department and
 • a biennial meeting with the mayor of the town.

Both these measures adequately ensure that each child is in a safe environment and receiving an adequate education. If the education provided is deemed insufficient by the education authority, a second inspection is required to rectify the situation. If after a second inspection, the education provided continues to prove inadequate, there is an obligation of enrolment in public or private school.

Parental Rights

As home education is a parental right, it is not subject to authorisation. A simple declaration of intent to home educate sent to the two previously mentioned bodies, is adequate.

Emmanuel Macron wishes to end this parental right under the guise of protecting children and the state from separatist groups and islamic extremism in particular. 

Recent Changes in Law

Legislative changes in 2019 have made education compulsory in France from 3 to 16 years (instead of 6 to 16 years as it was previously).

Statistics

Compulsory education from the age of 3 years (since 2019) and current health measures relating to COVID 19, have led to a rise in home education in 2020.

Yet home educated children comprise a mere 0.4% of the school aged population.

Every person who has committed an act of terrorism in France has been the beneficiary of a state school education.

What this Means

France, the homeland of the Universal Declaration of Human Rights (signed in Paris 1948) has projected the image of a democratic state, with LIBERTY being of the main national principals.  

The proposed law would end freedom of educational choice in France. Suppression of liberty has repercussions, not only for France but also impacts the wider international community.

The association Les Enfants d’Abord (LED’A – Children First) completely opposes the proposed banning of home education and asks for your support in this regard. 

How You Can Help

Write an open letter to the French Embassy in your country expressing your support for the French home educating community and declare opposition to the proposal to end educational freedom of choice in France.

or

Write an article/open letter to your local press expressing your support for the French home educating community and declare opposition to the proposal to end educational freedom of choice in France. You can also forward press releases from the LED’A website.

or

Organise a demonstration in support of the French home educating community and declare opposition to the proposal to end educational freedom of choice in France.

Download the pdf

An End to Home Education: Neither Macron nor Blanquer Make the Rules

Posted on 16th October, 2020
On RTL (a French radio station) the 13th of October 2020, Jean-Michel
Blanquer (Minister of National Education in France) questioned by Thomas Sotto on the establishment of a curfew in the context of the Covid 19 epidemic, declared: “Frankly, it would be premature to answer you on a measure that ‘has not been decided (…) I will not comment on something that is not done”. A modesty that he does not apply when home education is concerned.
Emmanuel Macron (President of France) decided to abolish home education from the start of the 2021 school year in his speech on separatism on the 2nd of October 2020. At minute 9 of this same interview, the Education Minister indicates that this prohibitive measure is “final”. He then peremptorily adds, “compulsory
schooling is a big step forward”.
The association LED’A (Les Enfants D’Abord – Children First), which does not share this opinion and has scientific studies to support this direction, reminds Minister Blanquer that the principle of the ‘separation of powers’ is not an option in our democracy. An incantation does not have the force of law, even when uttered by the head of state. For a law to be applicable, it first has to exist. For this to occur, it must be presented before our two Assemblies, and
the parliamentarians decide to adopt it, prior to its enactment. For now, this government executive is paying lip service and is quick to prohibit a public liberty, which has FOREVER been engraved in the marble of French law since 1882, by telling us about progress. For Minister Blanquer, it is as though the case is already closed. In the Vademecum (a text dedicated to home education, on the Eduscol website), elective home education has already been buried.

Exceptional Cases of Radicalisation
In this same Vademecum, dating from October 2020, on page 38 of Chapter 11 it states:
“Cases of children exposed to a risk of radicalisation detected during home education monitoring are exceptional”. Should we deduce that the executive has chosen to reply to the exception by suppressing the freedoms of the entire population? This would be fulfilling the objectives of the opponents of our democracy.
As a safeguard, the Senate has already answered this question in its report on Islamist radicalisation and the means to combat it. Its conclusions are clear: “Families have chosen home education without having the slightest intention of removing their child from the Republic. In my opinion, it is rather, up to the National Education Department to ensure that children at risk of radicalisation do not drop out of school. It is not about removing all freedom of choice from families”. Brushing aside this report from the Upper Chamber, Emmanuel Macron has decided to abolish family education. He is simply not qualified to do so.
The association LED’A, which appeals to the wisdom of our parliamentarians, recalls that the two chambers have not yet decided anything on the matter, as the bill is to be presented to the Council of Ministers on the 9th of December 2020. LED’A ensures the families who have made this educational choice of FREEDOM, that the association will use all the legal arsenal at their disposal to ensure that this right continues.

Les enfants d’abord, media team

Fin de l’école à la maison: Ni Macron ni Blanquer ne font la loi

Sur RTL, le 13 octobre, Jean-Michel Blanquer, interrogé par Thomas Sotto sur l’instauration de couvre-feu dans le cadre de l’épidémie de Covid 19, déclarait : « Franchement ce serait prématuré de vous répondre sur une mesure qui n’a pas été prise .(…) Je ne vais pas commenter quelque chose qui n’est pas fait ». Une pudeur dont il ne s’embarrasse pas lorsqu’il est question de l’instruction en famille qu’Emmanuel Macron a décidé d’interdire dès la rentrée 2021 dans son discours sur les séparatismes du 02 octobre dernier. À la minute 9 de cette même interview : https://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-annonce-sur-rtl-avoir-radie-un-conseiller-principal-d-education-pour-proselytisme-7800903166, le ministre de l’Éducation indique que cette mesure d’interdiction est « définitive ». Et ajoute, péremptoire, que « la scolarisation obligatoire est un grand progrès ».

L’association LED’A (Les Enfants D’Abord), qui ne partage pas cet avis et dispose d’études scientifiques étayées en ce sens, rappelle au ministre Blanquer que le principe de la séparation des pouvoirs n’est pas une option dans notre démocratie. Une incantation n’a pas force de loi, même proférée par le chef de l’État. Pour qu’une loi s’applique, faut-il encore qu’elle existe. Pour cela, elle doit être présentée devant nos deux Assemblées, et que les parlementaires décident de l’adopter, préambule à sa promulgation. Pour l’heure, l’exécutif se paie de mots et se montre bien prompt à interdire une liberté publique TOUJOURS inscrite dans le marbre de la loi depuis 1882, en nous parlant de progrès. Pour le ministre Blanquer, c’est comme si c’était fait. Sur le site Eduscol, le vademecum dédié à l’instruction en famille, l’IEF est déjà enterrée : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/30/6/VDM_IEF_1338306.pdf.

Des cas de radicalisation exceptionnels

Ce même vademecum qui date d’octobre 2020, indique à la page 38 dans son chapitre 11 :

« Les cas d’enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l’occasion du contrôle de l’instruction au domicile familial sont exceptionnels. » Faut-il en déduire que l’exécutif a choisi de répondre à l’exception pour supprimer les libertés de l’ensemble de la population. Ce serait remplir les objectifs des adversaires de notre démocratie.

Garde-fou, le Sénat a déjà répondu à cette question dans son rapport sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre :https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-595-1-notice.html. Ses conclusions sont claires : « Des familles ont fait le choix de la scolarisation à domicile sans avoir la moindre velléité d’éloigner leur enfant de la République. À mon sens, il revient plutôt à l’Éducation nationale de veiller à ce que les enfants présentant un risque de radicalisation ne quittent pas l’école. Il ne s’agit pas de supprimer toute liberté de choix aux Familles ».

Balayant d’un revers de main ce rapport de la Haute Chambre, Emmanuel Macron a décidé d’interdire l’instruction en famille. Il n’en a tout simplement pas la compétence.
L’association LED’A, qui en appelle à la sagesse de nos parlementaires, rappelle que les deux Chambres n’ont encore rien décidé en la matière,_le projet de loi doit être présenté en conseil des ministres le 9 décembre_, et assure les familles qui ont fait le choix pédagogique de la LIBERTÉ, qu’elle usera de tout l’arsenal juridique à sa disposition pour que ce droit perdure.
Les Enfants D’Abord, équipe média media@lesenfantsdabord.org 0689987526 ou 0670100140
ou 0608950100 www.lesenfantsdabord.org